Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých moji osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o semináře, která je ve vlastnictví firmy Big Bang Support s.r.o., IČ: 28384679. Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro marketingové účely.

 

1. Přihláška se stává platnou a Vaše místo rezervováno až po našem obdržení zálohy (25% ceny kurzu, případně dohodnutou položkou), na účet 2400361912/2010 FIO Banka, a.s. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo faktury/objednávky. Výzvu k platbě/fakturu obdržíte po vyplnění a odeslání výše uvedeného formuláře.

 

2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře. Účastník se zavazuje informovat lektora pokud se jeho zdravotní stav během semináře zhorší nebo jinak změní negativním směrem.

 

3. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe zodpovědný. V průběhu semináře jsou pokyny vedoucího lektora jen návrhy a podněty, účastník má po celou dobu semináře svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

 

4. Účastník si je vědom, že po celou dobu semináře zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání a své chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovává vedoucí semináře jsou pouze návody a momentální doporučení, vedoucí ani organizátor semináře nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po semináři nebo během něho.

 

5. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní zodpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

 

6. Při odhlášení ze semináře 14 dní před zahájením je storno poplatek 50% z výši zálohy. Při odhlášení během 14 dnů před započetím semináře záloha propadá v plné výši, nebo je možné po dohodě přesunout zálohu na jiný seminář a termín.Po absolvování semináře je nárok na navrácení poplatku vyloučen.

 

7. Pokud zájemce o seminář uhradí plnou částku za seminář, je tato částka považována jako záloha a platí na ní stejné podmínky jako v bodě 6. Při odhlášení ze semináře požadujeme následující postup-zašlete nám doporučený dopis přímo na naší adresu.Za den odhlášení je považováno naše převzetí obsílky na poště. Také můžete odeslat oficiální odhlašovací email na na naší e-mailovou adresu.